ZNALECKÝ POSUDOK PRI ÚVERE AKCEPTOVANÝ VŠETKÝMI BANKAMI

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder

POSTUP

Zadávateľ telefonicky alebo e-mailom špecifikuje nehnuteľnosť a účel pre ktorý sa má ohodnotiť.
Znalec ho oboznámi aké podklady sú potrebné k ohodnoteniu a aká je predpokladaná cena za znalecký posudok.
Dohodnú sa na termíne a okolnostiach obhliadky nehnuteľnosti.
Pri obhliadke sa nehnuteľnosť zameria, vypracuje sa fotodokumentácia aktuálneho stavu a preberú sa podklady potrebné k ohodnoteniu, dohodne sa cena za znalecký posudok.
Znalec odovzdá vypracovaný posudok v dohodnutom počte rovnopisov, vráti zapožičanú dokumentáciu a vystaví faktúru za odmenu znalca.

PODKLADY NA VYPRACOVANIE ZNALECKÉHO POSUDKU

Byt (nebytový priestor) v užívaní:
 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva – LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Doklad o veku bytového domu. Poskytuje správca bytového domu alebo bytový podnik.
 • Pôdorys bytu, (resp. nebytového priestoru) (ak je k dispozícii). V prípade, že nie je k dispozícii, vyhotovím zakreslenie a zameranie skutkového stavu.
 • Doklad o nadobudnutí bytu (najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva,..)
Rozostavaný byt (nebytový priestor):
 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva – LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Stavebné povolenie. Pre rozostavané stavby slúži ako doklad o vlastníctve a veku stavby – získate z príslušného stavebného úradu, resp. obce.
 • Nadobúdací doklad (zmluva o výstavbe, vstavbe, nadstavbe a pod.)
 • Pôdorys bytu (nebytového priestoru). U novostavieb by mal byť súčasťou projektovej dokumentácie. V prípade, že nie je k dispozícii, vyhotovím zakreslenie.
Skolaudovaná stavba
 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva – LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy na pozemok na ktorých sa stavba nachádza. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Doklad o veku stavby (aj pre prístavby, nadstavby,..) – kolaudačné rozhodnutie, povolenie o užívaní stavby, príp. potvrdenie obce. Tento doklad získate z príslušného stavebného úradu, resp. obecného.
 • Projektovú dokumentáciu. V prípade, že nie je k dispozícii, vyhotovím.
 • V prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy je potrebný geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným katastrálnym úradom.
Pre rozostavanú stavbu
 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva – LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Overený geometrický plán. Vypracuje autorizovaný geodet. Je potrebné overenie plánu na Správe katastra.
 • Stavebné povolenie. Získate z príslušného stavebného úradu, resp. obce.
 • Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom.
 • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva – LV). Získate na príslušnej Správe katastra.
 • Aktuálna kópia z katastrálnej mapy. Získate na príslušnej Správe katastra. U pozemkov evidovaných v registri E je potrebná kópia mapy určeného operátu.
 • Overený geometrický plán. Pri zmenách na pozemku (napr. zlučovanie, rozdelenie pozemkov). Geometrický plán vypracuje autorizovaný geodet. Je potrebné overenie plánu na Správe katastra.
 • Územno-plánovacia informácia. Vyžaduje sa u pozemkov neurčených na stavbu, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Dokladom je územné rozhodnutie, stavebné povolenie, územný plán – dokumenty, ktoré vypovedajú o budúcom možnom využití pozemku.